Protokoll fra Årsmøtet 2019

 

Org. 975997650

Aurora- støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Postboks 8815 St. Olavs pl., 0028 Oslo – Besøksadr.: Storg.  39, 2.et.

www.aurora-stoetteforening.no    post@aurora-stotteforening.no
Auroras årsmøte 11.02.2019, kl 17-22.

ProtokollSted: Møterom, Storg 39, 5.et

Til stede: 18 medlemmer t.o.m 9. valg. 14 medlemmer helt til slutt.

Årsmøtet behandlet sakene i denne rekkefølgen: 1,2,3,4,7,9,5,6 1. Godkjenning av innkallingen./ Godkjent.
 2. Konstituering av årsmøtet, valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.
 3. Møteleder Aage, sekretær Siri Lill Thowsen.
 4. Underskriver protokoll, Asbjørn Lindh og Rune Eriksen.
 5. Styrets årsmelding for denne perioden.
 6. Møteleder leste opp styrets årsmelding. Årsmøtet hadde enkelte merknader til protokollen. Styrets årsmelding med påførte merknader fra årsmøtet vedlegges protokollen, og inngår som del av protokollen. Styret fikk ros og applaus for arbeid og aktiviteter, og for at Aurora støttet moren i Valdressaken i et avisinnlegg. (Saken gjaldt en mor som ble dømt til fengselstraff i Tingretten etter at datteren som hadde anoreksi døde.)
 7. Handlingsplan for neste periode.
 8. Vedtatt handlingsplan vedlegges protokollen, og inngår som del av protokollen.
 9. 5. Regnskap for 2018 og revisorberetning.
 10. Regnskapsfører Per Overrein orienterte og svarte på spørsmål, og sa at revisor ikke hadde innvendinger mot regnskapet.
 11. Regnskapet ble godkjent med følgende merknad: Jf pkt 1930 Bankkonto for arv.
 12. "Bankkonto for arv har forskuttert til 2019 til dekning av foreningens løpende utgifter for 2018 med kr 47 311, - og tilbakebetales til bankkonto for arv."
 13. Regnskapet vedlegges protokollen.
 14. Sekretærens merknad:
 15. Forbehold om årsmøtets godkjenning må tas på bakgrunn av at regnskapet ble framlagt uten revisorberetning og synlig revisorattestasjon, og under forutsetning av ettersending av slik dokumentasjon.
 16. Budsjett for 2019.
 17. Styrets forslag til budsjett ble drøftet. Enkelte poster i framlagt budsjettforslag ble justert.
 18. Vedtatt budsjett for 2019 vedlegges, og inngår som en del av protokollen.           
 19. 7. Innkomne forslag:        
 20. Styret fremmet følgende forslag: Aurora oppnevner fire personer som æresmedlemmer, og som også kunngjøres på Auroras 25-års jubileum på Litteraturhuset 15.02.:
 21. Ketil Lund, Ingunn Øye, Ella M Fuglseth (posthumt) og Siri Lill Thowsen.
 22. Kandidatene ble presentert, og forslaget ble begrunnet.
 23. Enstemmig vedtatt.
 24. Medlemskontingent for 2020. / Punktet ble uteglemt.
 25. Valg.


Valg på nytt styre. Valgkomiteen ved Hildegun Flatabø orienterte om sin innstilling.

I tillegg ble det fremmet benkeforslag på ett styremedlem og på flere varamedlemmer.


Nytt styre:

Gunn Helen Kristiansen syreleder - ikke på valg

Aage Reitan - ikke på valg

Helene Stenersen - ikke på valg

Henia I. Saric, gjenvalgt

Monique Halvorsen, ny. (Fra varamedlem i 2018)

Ellen von Sondern, ny    (        "                      "    )

Andreas  Wilhelm Jelstad, ny

(jf vedtektene pkt 10. Dersom sekretær og kasserer ikke blir valgt, kan styret konstituere seg selv.)

 

Varamedlemmer (valgt for ett år, ikke prioritert rekkefølge)

Kjersti Eggen

Anne Ragna Sann

Eduard Myska

Hildegun Flatabø - gjenvalgt

Jorun Huser

Rune Eriksen

Ingen fremmet forslag om motkandidater.

Nytt styre for neste periode ble valgt med akklamasjon.

 

Valg på ny valgkomite.

Styret delte ut sitt forslag på ny valgkomite, som ble valgt med akklamasjon.

Per Overrein, leder

Unni Jørgensen, gjenvalg

Asbjørn Lindh

Vara: Kjersti Eggen

Møtehonorar for varamedlemmer: kr 300 pr innkalt frammøte, inkl. reisepenger.
I løpet av årsmøtet fikk følgende ros og applaus for innsatsen i forrige periode, 2018 inn i 2019:  Styreleder Gunn Helen for bl a artikler, Helene og Aage for stor innsats og arbeidsinnsats, Reidun Berger for å ha tipset Aurora om flott lokale og Per for regnskap og i egenskap av å være en ressursperson. 

Oslo, 4. mars

 

Sekretær: Siri Lill Thowsen/s

Underskrivere av protokoll:

 

Asbjørn Lindh/s                                            Rune Eriksen/s.

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics