Årsberetning 2017

 Utkast til årsmelding for Aurora 2017

Årsmøtet var 15 februar 2017.

På årsmøtet ble følgende styre valgt for 2017: Per Overrein leder, Aage Reitan og Farzana Sammer nestledere, Henia Saric, sekretær. Kjersti Eggen, styremedlem, Asbjørn Lindh styremedlem, Marte Remlov  styremedlem. Varaer; Berit Bryn Jensen, Ellen von Sondern, Monique Halvorsen, Tor Tveter.  Valgkomite: Siri Lill Thowsen, Unni Jørgensen, Hildegunn Flatabø.

Det ble vedtatt noen endringer i vedtektene når det gjelder pasienttiltak. Det ble vedtatt at det skulle arbeides videre med gruppesøksmål, og at det kunne brukes inntil 50000 kr. av arvebeløpet om nødvendig for å balansere budsjettet.  Leder skulle få 20000 kr. pluss 10000 kr. for 2017 for arbeid med regnskapet. Det ble vedtatt å melde seg inn i FFO, men det er ikke fulgt opp dette året av hensyn til at det er bedre å gjøre det tidlig på året slik at avgiften blir mer nyttig.

Økonomi

Aurora har dette året vært finansiert ved at det var et overskudd fra året før, og vi har fått 210000 kr. fra Helsedirektortet. På slutten av året fikk vi i underkant av 20 000 kr. til kompensasjon av merverdiavgift. Aurora har brukt atskillig mer enn 230 000 kr, dvs. At vi har brukt mer enn det offentlige tilskuddet som vi fikk i 2017. Vi har derfor ikke noe underforbruk, slik det kunne se ut året før og som vi da fikk kommentar på. Helsedirektoratet stilte spørsmål ved at vi hadde et betydelig overskudd i fjoråret, men vi unngikk å måtte betale tilbake noe, fordi årsaken til overskuddet var flere inntektskilder. Året 2017 har vi brukt mer enn vi har fått av nye tilskudd, ikke minst fordi det har blitt betydelige utgifter til advokat for å gå gjennom saker til gruppesøksmålet. Dette var imidlertid planlagt. Det var forutsatt at det ville være mulig å bruke inntil  50000 kr. av arvemidlene. Det ble imidlertid ikke nødvendig.

Gruppesøksmål har preget arbeidet

Året har vært preget blant annet av innsamling av materiale til et gruppesøksmål, og dette har blitt brukt til å lage uttalelser til Tvangsutvalget og til Sivilombudsmannen.

Vi har som eneste organisasjon forberedt et gruppesøksmål mot staten innenfor psykiatri og leder og advokat har skaffet fra materiale fra mange sykehus med journaler som viser mange mangler når det gjelder vedtak om tvang og bruk av medikamenter. Aurora har på den måten også skaffet seg kunnskap som gjorde at vi kunne komme med godt forberedt uttalelser om tvang til departementet i høst. Aurora har også brukt noe av testamentarven til å hjelpe en psykiatrisk pasient som påtvinges en ubehagelig medisin, med penger til hans sak for å få dette omgjort. Vi tror både arbeidet med gruppesøksmål og en slik sak er en god anvendelse av testamentarven.

I likhet med tidligere år har det vært mange henvendelser til Aurora om bistand når det gjelder psykiske problemer. Vi har gitt råd til mange, men har ikke lenger noen egen støttetelefon.

Styremøter, regnskap, kontorarbeid

I vårsemesteret har det vært 4 styremøter: 10 januar, 9 mars, 24 april, 12 juni. I høstsemesteret var det styremøter 15 august og 27 september og 3 november.

Leder har ført regnskap. Han har sendt ut brev til medlemmer, enkelt ganger med bistand fra noen andre fra styret eller Siri Lill Thowsen.

Siri Lill Thowsen har utført en del kontorarbeid, og skrivearbeid når det gjelder en rekke uttalelser. Det har hun fått godtgjørelse for. Hun har laget et innlegg i Tidskrift for Norsk Legeforening. Leder har også underskrevet innlegget.

Leder med bistand også fra Grete Johnsen har lagt inn supplerende opplysninger på hjemmesiden i høst. Vedtektene er oppdatert og det er lagt inn årsmøtedokumenter til 24 januar. Men hjemmesiden burde fortsatt suppleres. Siri Lill Thowsen har administrert Auroras gruppe på facebook og har klart å få som n å har nær 600 medlemmer der.

Kursvirksomhet i egen regi

Aurora har drevet kreativt verksted hvor Reidun Berger har ledet en gruppe til å møtes år etter år og delta i et skriveverksted. Dette har vært kombinert med aktivitet for å male, men der har vårt tilbud vært mer ustabilt. Det var 6 møter i vårsemesteret med kreativt verksted, med både maling og skriving. Reidun Berger og Gry Lycken (Unni Løkken) har vært ledere. Om høsten var det 7 møter om kreativt verksted om høsten, med start 18 september og med en deltakelse på ca 4-6 personer hver gang. De skrev tekster og leste opp for hverandre. Det ble ikke maling som var planlagt da den som skulle stå for det måtte melde avbud.

Det har vært arrangert et matkursmøte, hjemme hos Hildegunn Flatabø. Det var 10 mai.

Kurs i livsveiledning. Første møtedag var 21 september. Wenche Tømmervik underviste. 6 tilstede. Andre kursdag var 5 oktober. 8 tilstede. Wenche Tømmervik fortsatte sin undervisning. En kinesisk kvinne, Maribya, deltok også med kunnskaper om god pust og yoga. 3. møte var planlagt til 2 november. Det måtte avlyses pga sykdom.

Egne møtearrangementer

Musikkterapeut  Magnus Holthe hadde undervisning i musikk 29. mars på kontoret. 10 tilstede.

Aurora  arrangerte et møte 15 mai om gruppesøksmålet, hvor leder holdt en innledning om temaet.

1 mai var det invitert til frokost på kontoret, ca 10 kom innom. Aage Reitan foresto opplegget.

Aurora har også i år hatt minnestund i Sagene kirke den 1 april. En prest deltok også i arrangementet hvor vi minnet mennesker som var gått bort i det forløpne året. Det var også besøk på gravlunden, og blomsterpålegging, Tilslutt var det et måltid på en pakistansk restaurant.

Siri Lill og Ingunn Øye deltok også på filmvisning i Notodden kino 3 mai. Siri Lill Thowsen deltok i en paneldebatt om filmen. Ingunn Øye hadde tatt initiativet til dette.

10 oktober i Litteraturhuset. På selve FNs verdensdag for psykisk helse, 10 oktober, arrangerte Aurora et møte med psykiater Marianne Mjaaland. Hun snakket om «Alternativer til medisiner – hvordan det virker for pasienter, pårørende og samfunn». 45 tilstede. Møtet ble tatt opp på video  og dette ble lagt ut på internett, se også auroras Facebookside.

Egne turer mv

Det var omvisning på Arbeidermuseet ved Akerselva den 22 april. Få deltakere.

Den 21. mai var det omvisning på botanisk hage. 8 deltok. Det var et felles måltid etterpå på en kafe på Grønland. Ansvarlig var Henia Saric og Farzana Sammer. 

Besøk på Drøbak 22 juni. 8 personer deltok og reiste med båt. Reidun Berger ledet turen.

Besøk på Arboretum i Bærum 5 august. 7 personer deltok. Aage Reitan var turleder.

Mange medlemmer fra Aurora deltok i begynnelsen av september på en utspørring ved partienes valgboder på Carl Johan. Vi stilte spørsmål særlig om hvordan kandidatene stilte seg til medisinfrie tilbud i psykiatrien.

Tur til Lutvann medio september. Turleder var Helene Stenersen. 5 deltakere.

I likhet med tidligere års har leder gjort dugnadsarbeid i den kolonihagen hvor Aurora for et par år siden hadde et flerårig prosjekt støttet av Extrastiftelsen. Da deltok flere fra Aurora.

Politisk påvirkningsarbeid i egen regi

I saken om gruppesøksmål har leder hatt flere møter med advokat Else Leona McClimans. Noen ganger har også Siri Lill Thowsen deltatt. På ett møte deltok også Kirsten Myhr, Ingunn Øye og Gunn Helen Kristiansen. Aurora har også tatt kontakt med leder Kristian Haugland fra Mental helse med forespørsel om de kunne bidra til å skaffe fram noen ekstra saker, uten at dette har ført fram. Det har vært kontakt også med et medlem av WSO fra Stavanger som Per Overrein fikk kontakt med på WSOs årsmøte.

Leder har skaffet fram journaler fra fem av våre medlemmer fra flere sykehus, Levanger sykehus, Namsos sykehus, St. Olav og Viken sykehus i Buskerud.

Aurora ved sin leder har gjennom hele året arbeidet med å skaffe s journaler fra sykehus, som våre medlemmer gav oss fullmakt til.  Advokat Else l McClimans har vurdert de enkelte journaler, og sett hvilke som har elementer som kunne egne seg for et søksmål mot staten. Vårt møte med Sivilombudsmannen hadde med dette å gjøre, fordi vi har funnet i sakene at det er likheter med de undersøkelser som Sivilombudsmannen har foretatt ved enkelte sykehus.

Leder har hatt flere møter med advokat McClimans og på ett var også Siri Lill Thowsen. Det gjaldt et møte med advokaten for å forberede et møte med Sivilombudsmann Falkanger. Aurora samarbeidet med advokat McClimans om Auroras uttalelse til Tvangslovsutvalget. Det ble et møte med Sivilombudsmannen 31 oktober. Der la Aurora fram et dokument som var et fellesarbeid advokat Else Leona McClimans etter utkast fra leder. Leder og Siri Lill Thowsen fremførte også synspunkter i forhold til de 5 sakene vi har arbeidet med i gruppesøksmålet.

Aurora sendte uttalelse til Tvangslovsutvalget. Det ble behandlet på styremøte 27. september, og samtidig medlemsmøte kl. 17. Aurora sendte et innspill innen fristen 1 oktober høsten 2017 om dette til Helsedirektoratet. Vi fikk hjelp til dette fra advokat Else Leona McClimans. Leder og Siri Lill Thowsen bidro. Leder dro nytte av juridiske forelesninger i helserett, som han fulgte høsten 2017.

Aurora har foreslått for rådet for psykisk helse at tabuprisen for 2017 tildeles filmskaper Anniken Hoel som dessverre ikke førte fram.

Amaliedagene 22-24 august

Leder, Aage Reitan og Asbjørn Lindh i styret har deltatt på 3-4 møter i forberedelseskomiteen for Amaliedagene. Det er like stor deltakelse som WSO, og vi har påvirket en rekke punkter i programmet. Vi har blant annet ønsket at Dorrit Cato Christensen fra foreningen «Død i psykiatrien» i Danmark. Vi har også bidratt at filmen «Dødsårsak ukjent» skulle vises på Amaliedagene. Flere av våre medlemmer deltok på arrangementene.

Aurora hadde ansvaret for minnedagen ved Ris kirke 22 august. Aage Reitan presenterte Amaliedagene i kirken, og Elin Sverdrup Thygeson og Rune Eriksen leste dikt. På møtet i Fredshuset 23 august snakkete Aage Reitan om sin stumme barndom. Aurora hadde engasjert Dorrit Cato Christensen fra Danmark til å komme og kommentere filmen «Dødsårsak ukjent». Det var 24 august.

Fellesaksjonen 2017

Leder er Auroras representant i Fellesaksjonen, og har deltatt på alle møter i høst. Viktige saker har vært en diskusjon av hvordan medisinfrie tilbud organiseres i helseregionene. Fellesaksjonen har sammen med Helse Sør-Øst og Sykepleierforbundet arrangert en dialogkonferanse 13 november. Leder har vært aktiv i å rekruttere foredragsholdere fra alle de 4 foretakene. Han skulle ha en formell rolle på seminaret i å takke for dialogen. Dessverre måtte han melde avbud på grunn av operasjon 13. november.

Leder har deltatt på møter i Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud. Det har vært tre møter. Høsten 2017 var det en rekke møter, som skyldes at vi skulle arrangere dialogmøtet 13 november, se eget punkt nedenfor. Leder har vært paneldeltaker på vegne av felleskomiteen på et møte i Trondheim i Litteraturhuset 4 mai, som handlet om medisinfrie tilbud. Andre deltakere i panelet var en stortingsrepresentant for Høyre, Maria Bjerke, Civita ved Ole Andreas Ueland, psykiater Magnus Hald fra Tromsø medisinfrie tilbud, og psykiater Solveig Reitan fra St. Olavssykehuset i Trondheim. 

Deltakelse i andre aktiviteter

Det var et møte i Litteraturhuset 8. februar arrangert av Humaniorastiftelsen med tema «Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka». Fra Fellesaksjonen hadde Håkon Ueland innlegg, psykiater Jan Vidar Røssberg, psykiater Jaakku Seikkula og den amerikanske vitenskapsjournalisten Robert Whitaker. Aurora har sponset møtet med 1000 kr.

Leder har vært deltaker på et møte i en referansegruppe for fengselsvesenet som handlet om nyutt opplegg for behandling av psykiatri i fengslene. Det var på Gardermoen 18 april. møte med referansegruppe for «områdefunksjon for spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer».

Leder, Aage Reitan og Siri Lill Thowsen deltok på filmvisning om «Dødsårsak ukjent» på Filmens hus i oslo den 10 mars. Da ble filmen vist av regissør Anniken Hoel.

Aage Reitan har deltatt på møte 3 april i Akuttnettverket på Holmen hotell. I høstsemesteret var han der også 23 oktober.

Leder har deltatt på møte om kompensasjon for omsetningsavgift i Frivillighet Norge. Det var 7 april.

Leder har vært på et møte i Helsedirektoratet om pakkeforløp innen psykisk helsetjeneste 14 mars.

Berit Bry-Jensen deltok på Arendalsdagene i september.


Konferanse Oslo 11-12 oktober i Folkets hus i regi av Norsk sykehus og helsetjenesteforening, NSH. Leder, Reidun Berger og Asbjørn Lindh deltok fra Aurora.

Leder deltok på årsmøtet for Rådet for Psykisk helser 29 november, men oppmøtet var bare i siste del av møtet, så om det ble registrert som deltakelse er usikkert.

Møte om brukermedvirkning i regi av Mental helse. Leder deltok på møtet 4 desember. På møtet ble det fortalt om hvordan man har klart å få til mer brukermedvirkning. Det var mange gode eksempler, men også rapporter om at det ikke står så bra til.

Diverse saker

Psychaid er en organisasjon for psykologistudentene i Bergen. De har en årlig innsamling til et godt formål til en utvalgt organisasjon. Aurora ble invitert til å foreslå et innsamlingsformål for 2018 .  som. Vi søkte primært om støtte til gruppesøksmålet. Søknaden ble ikke tatt til følge.

Aurora fikk gaver i forbindelse med at en person med psykiske helseproblemer tok sitt liv. De etterlatte ville oppfylle hennes ønske om at man skulle støtte en organisasjon som kunne arbeide for at personer med hennes problemer skulle bli bedre ivaretatt. Vi fikk gaver fra 8 personer som tilsammen ga 3100 kr., som er overført til arvekontoen.

Aurora fikk en annonse i Dagbladet som kostet 5000 kr. Den kom på lufta i 100 000 eksemplarer i midten av oktober. Den førte til at vi ble spurt om vi kunne bidra med støtte til en rettssak i Finnmark hvor en person, ønsket å gå til sak mot fylkesmannen fordi han ble pålagt å bruke medikamenter i forbindelse med kjøring av bil. Han mente at bivirkningene av dette medikamentet var så stort at han ville slippe. Aurora støttet saken med 3000 kr, og leder ga også privat et bidrag.  Han rakk ikke å innhente styrets tillatelse, men mente at dette stemte godt med formålet som arven hadde. Dette ble godkjent på styremøtet 3 november.

Leder har mottatt krav på brukeravgift på hjemmesiden, som vi ikke har hatt før, og har av den grunn sagt opp siden. Bjørn Ingar Pedersen er blitt engasjert for å lage ny side.


For styret

Per Overrein, leder (sign)               Henia Saric, sekretær (sign)        Kjersti Eggen, styremedlem (sign)

Aage Reitan, nestleder (sign)                  Asbjørn Lindh, styremedlem (sign)

Farzana Sammer, 2. nestleder (sign)          Ellen von Sondern, varamedlem (sign)


Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics