Om Aurora

Om Aurora

 

 

 

Kort historikk

 

Brukerorganisasjonen ble stiftet i 1994. Aurora hadde 20 års jubileum i 2014.

I april 2018 flyttet foreningen fra Unity bygget i Møllergata til nye kontorer i Storgata 39.Våre faste aktiviteter

 

Hvert år tidlig på våren, arrangerer foreningen en minnestund i Sagene kirke for medlemmer, hvor vi minnes de som har gått bort i året som var. Etterpå går vi ut og spiser sammen. Arrangementet er gratis.

 

Det er en tradisjon i foreningen med en samling ved Skammens grav med kunstneriske innslag og appeller.

 


AURORA 25 år i 2019


Auroras jubileums feiringen ble holdt i Kjellersalen på Litteraturhuset den 15. Februar. Det ble godt oppmøte på mer enn 50 personer. Aurora utdelte fire æresmedlemsskap til  grunnleggeren av foreningen Siri Lill Thowsen, tidl høyesterettsdommer Ketil Lund, tidl leder Ingunn Øye og posthumt tidl leder Ella Fuglseth. Æresmedlemmene fikk blomster og gratulasjoner. Musikerene Barth&Bjærtnes underholdt og fikk meget god oppslutning av publikum. Inger Emilie Nitter sang og holdt foredrag. Det ble også foredrag av Marianne Mjaaland og Merete Nesset. Det ble alt i alt et meget vellykket arrangement for Aurora som mottok blomster og hilsener fra Rådet for Psykisk Helse v/ Hege Bakke og Erfaringskompetanse v/ Hilde Hem.

 

 

Tilfeldige diagnoser


Aurora har ved flere anledninger tatt opp overdiagnostisering som et stort samfunnsproblem. Mange pasienter får flere diagnoser (opptil 17-18 i de verste tilfellene) og 5-6 er heller ikke uvanlig. Slik diagnose praksisen er i dag, svekker den pasientenes rettssikkerhet og tilliten til det psykiske helsetjenesteapparatet forvitrer.

 

Foreningen har i mange år arbeidet aktivt med å sette et kritisk søkelys på om det er behov for psykiatriske diagnoser. Auroras daværende leder Siri Lill Thowsen holdt et innlegg på Amaliedagene i 2013, hvor hun foreslo begrenset gyldighet for en diagnose. Hvis det var gått en viss tid, f.eks to år, og personen følte seg bra og var symptomfri, måtte diagnosen slettes for alltid. Ved eventuelle nye utbrudd måtte vedkommende vurderes på nytt. Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse var begeistret, og det ble satt ned et utvalg som besto av Rådet for psykisk helse, Legeforeningen, Psykologforeningen, Mental Helse og Aurora. Utvalget skulle ha som tema ”Kvalitetssikring av diagnoser”. Utvalget jobbet med dette et par år og saken konkluderte med at Rådet for psykisk helse sendte et brev til HOD med et begrunnet innspill om at det måtte nedsettes et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle gjennomgå diagnosepraksisen i Norge. Forslaget fikk ikke gehør. HOD viste til svar fra Helsedirektoratet som mente at dagens praksis var forsvarlig.

 

 

Mot tvang


Aurora mener at tvang bare må tillates i særlig alvorlige eller livstruende situasjoner (nødrett). I vedtektene våre står det at all tvangsmedisinering må forbys. Foreningen mener at særloven om ”psykisk helsevern” er utdatert og må fjernes. Vi mener at tjenestetilbudet for psykisk helse må baseres på den enkeltes ressurser og vise respekt for pasientenes integritet. Alle pasientens erfaringer må vektlegges og tas til følge i størst mulig grad i behandlingen.

 

 

Mot sykeliggjøring


Aurora arbeider mot stigma og sykeliggjøring av psykiske reaksjoner som ofte følger alvorlige kriser og livshendelser. Vi mener at psykiske helseproblemer ofte skyldes sammensatte psykososiale forhold. Aurora er opptatt av at behandling av psykisk helsesvikt skal ta hensyn til hele mennesket. Foreningen er kritisk til at medikamenter fortsatt dominerer behandlingen, selv om medikamenter for enkelte kan være til hjelp i en vanskelig periode.

 

 

Gruppesøksmål mot staten


Foreningen Aurora har nedsatt en gruppe som forbereder et søksmål mot staten med tanke på skader pasientene kan ha blitt påført av medikamentell behandling. Underveis i dette arbeidet har vi blitt ytterligere oppmerksom på hvor liten rettssikkerhet pasienter i psykiatrien har. Staten kan stille med sine beste advokater i en eventuell rettssak, hvor regningen blir betalt av fellesskapet. Medlemmene våre kan også fortelle at det heller ikke er lett å få medhold i klage til Norsk pasientskade erstatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics