Artikler

Vanvittig høye selvmordstall
Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». (nrk)

 

Les artikkelen ved å klikke her
 

Psykisk syke lever kortere
Svein Reseland


I Tidsskriftet nr. 3/2015 skriver Lien og medarbeidere at «Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig.» og at «Overdødeligheten er til stede i alle psykiatriske diagnosegrupper. Den er høy innenfor alle somatiske sykdomsgrupper, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og infeksjoner.» (1).

 

Les artikkelen ved å klikke her

 

Artikler av Auroras leder, Gunn Helen Kristiansen;
Kvinner med barseltraumer må ikke overlates til psykiatrien


Gravide, barselkvinner og alenemødre med små barn er i en livsfase hvor de er ekstra sårbare for psykiske påkjenninger. Kanskje har likestillingen den baksiden at denne kvinnespesifikke sårbarheten er noe vi helst ikke snakker om. Hvis det inntreffer en krise, er det langt fra sikkert at barselkvinnen har folk rundt seg med den rette kompetansen. (Sykepleien)

 

Les artikkelen ved å klikke her

 

 


 

Belastningsteori for psykisk helsearbeid


Hvorfor skulle ikke belastningsteori ha like stor gyldighet i en overbelastet hjerne som for en overbelastet bygningskonstruksjon? Fysikkens lover er universelle. (DagensMedisin)

 

 

Les artikkelen ved å klikke her 

 

Uten samtykkekompetanse

 

PSYKOSE ER ET fenomen med en forklaringsmodell som splitter fagfeltet. Hittil har majoriteten stort sett betraktet psykose som en sykdom, men stadig flere slutter seg til at psykosen i sin naturlige form også kan være ett uttrykk for hjernens eget immunforsvar ved store psykososiale påkjenninger. (DagensMedisin)

 

Les artikkelen ved å klikke her

 

 På tide med en ny forklaringsmodell


Mye tyder på at psykiatrifaget er modent for å ta i bruk nye modeller for å kartlegge, utrede og behandle psykiske reaksjoner. Psykiatrien står ved et veiskille. (DagensMedisin)

 

Les artikkelen ved å klikke her


 

 

Uetisk forskning og tvilsom evidens

 

Legevitenskapen har som mål å kurere fysiske sykdommer, men er det etisk forsvarlig å benytte den samme kunnskapen for å kurere sjelen? Psykofarmaka er det nesten umulig å skaffe ekte kunnskap om, allikevel benyttes disse preparatene flittig. Hypotesen ved mistanke om psykose går ut på at antipsykotiske medisiner skal beskytte pasientene mot en videre utvikling av det man antar er en sykdom. (DagensMedisin)

 

Les artikkelen ved å klikke her

  

Medisinering med tvang


Psykiaterne kan iverksette tvangsmedisinering når pasienten mangler sykdomsinnsikt, men det stemmer ikke alltid at pasienten mangler sykdomsinnsikt. Pasientene har kanskje en annen sykdomsinnsikt. (DagensMedisin)

 

Les artikkelen ved å klikke her

 

 Pakkeforløp ved psykoselidelser

 

Hvis man skal lage pakkeløsninger for psykisk helsearbeid, er det i kommunene man må legge inn ressursene. (DagensMedisin)

 

Les artikkelen ved å klikke her 

 

Kronikk av æresmedlem Kjetil Lund;
 

Ulovlig tvangsmedisinering


I en tidligere artikkel i Tidsskriftet har jeg påvist at norsk tvangsmedisineringspraksis er ulovlig og menneskerettsstridig (1). Loven har siden 1981 stilt som vilkår at tvangsmedisinering med «stor sannsynlighet» vil medføre helbredelse eller vesentlig bedring, eller hindre vesentlig forverring. Vilkåret følger som en selvfølgelighet av hensynet til å unngå feilbehandling og er dessuten begrunnet i torturforbudet nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 3. Det krever at man med stor sannsynlighet kan forutsi positive effekter før behandlingen igangsettes.

 

 

Les artikkelen ved å klikke her her

Psykiatrien har fått leve sitt eget livVG avslører:

 

VG har avdekket massiv ulovlig og omstridt bruk av belter i norsk psykiatri.Helse-Norges øverste sjef, helseminister Bent Høie, reagerer sterkt på VGs avsløringer:

 

Les artikkelen ved å klikke her

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics