Protokoll fra Årsmøtet 2018

 

Org. nr. 975997650

Aurora- støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Postboks 8815 St. Olavs pl., 0028 Oslo –

Møllerg 23, UNITY, rom 202

www.aurora-støtteforening.no 

Tlf 22 20 99 83

post@aurora-stotteforening.no

Åpent hus.

Besøk oss på Facebook.

PROTOKOLL

Årsmøte 24 jan. 2018 kl. 1745– 2100, UNITY-SENTERET
Til stede: 17 medlemmer.


1.Konstituering. Godkjenning av innkalling og sakliste, registrering av antall stemmeberettigete, valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen.

2.Årsmelding for 2017.

3.Regnskap for 2017, revisorberetning.

4.Planer for 2018, budsjett og handlingsplan

5.Innkomne forslag.

6.Medlemskontingent 2019.

7.Valg av nytt styre og valgkomite.


1.Konstituering.


Innkalling og sakliste godkjent.

Møteleder:. Per Overrein.

Sekretær: Siri Lill Thowsen

Underskrivere av protokoll:

Monique Halvorsen og og Aage Reitan.


2.Årsmelding for 2017.


Per Overrein leste fra årsmeldingen og åpnet for kommentarer og spørsmål underveis. Oppfordring om at hjemmesiden blir oppgitt i protokollen.

Noen hendelser som var falt ut av årsmeldingen ble ogdå nevnt. Aurora sammen med advokat Else McClimans hadde et møte med Sivilombudsmannen om særskilte utfordringer innen psykisk helsetjeneste. Aurora har også deltatt på møter om psykiske helseutfordringer for innsatte.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.


3.Regnskap for 2017. Revisorberetning.


Inntekten for 2017 var nær kr 100 000 lavere enn for 2016, siden tidligere tilskudd fra BUP-direktoratet var faset helt ut i2017. Regnskapet for 2017 viser underskudd, mot overskudd i 2016 siden lønns- og driftskostnadene har vært på omtrent samme nivå i 2016 og 2017.

Regnskapet ble godkjent med enkelte mindre justeringer.


4.Planer for 2018, budsjett og handlingsplan


Forslag til aktivitet og tiltak ble luftet sammen med gjennomgang av forslaget til budsjett. Konkret ble aktiviteter som videreføring av gruppesøksmålet og engasjement mot pakkeforløp innen psykisk helse. I tillegg ble det fremmet forslag om møter, medlemsaktiviteter og utflukter.


Møtedeltakerne  ble også oppfordret om å komme med skriftlige forslag, som legges ved protokollen.


Møteleder orienterte om at Aurora fikk hele beløpet som det ble søkt helsemyndighetene om for 2017. Årsmøtet fremmet forslag om at Aurora må søke om et relativt høyere beløp for 2018, i tillegg til å søke legater med mer.


Et par av de frammøtte tilbød seg å være behjelpelige med søknader.

Konkrete poster ble foreslått økt, og budsjettet ble oppjustert i tråd med diskusjonen om budsjettet.


Det ble foreslått at det ble søkt om vel kr 300 000 fra helsemyndighetene. Når det gjelder lønnsutgifter og utgifter til styrearbeidet, ble det foreslått at det settes av en pott som styret bestemmer fordelingen av til leder- og nestlederhonorar og møtegodtgjørelser med mer. Utgifter til møter og konferanser med reisekostnader og til medlemsaktivitet og til internett/webside ble foreslått økt. I tillegg ble utgiftspostene Amaliedagene, Minnedagene for dem vi har mistet og Julebordet økt en god del.


Justert budsjett ble vedtatt, og legges ved protokollen sammen med revisorberetningen.

 

5.Innkomne forslag. Ingen.


6.Medlemskontingent for 2019.


Forslag på kr 50 og kr 100 ble stemt over.

Videreføring av medlemskontingenten på kr 100 for 2018 til 2019 ble vedtatt mot fire stemmer.


7.Valg av nytt styre og valgkomite.


Valgkomiteens forslag til nytt styre med vara medlemmer ble lagt fram av Siri Lill Thowsen. Fire av styremedlemmene i forrige styre var ikke på valg. Forslaget ble begrunnet, sammen med en presentasjon av kandidat til ny leder, Gunn Helen Kristiansen, som hadde forfall, og av foreslått styremedlem, Liv Solberg, som også hadde forfall.


Tidligere styreleder, Per Overrein, hadde sittet i to perioder, til sammen i fire år, og ønsket ikke gjenvalg i tråd med vedtektene. Tidligere nestleder, Aage Reitan, som var på valg, var ikke foreslått av valgkomiteen, bl a siden han har sittet i styret i praksis i 3 perioder, og var derfor ikke valgbar i tråd med intensjonen i vedtektene om at styremedlemmer bare kan sitte i sammenhengende maks to perioder, uten eget vedtak på årsmøtet.   


Deretter ble det åpnet for benkeforslag. Aage Reitan fremmet forslag på seg selv som nestleder. Mange tok til orde for at Aage skulle velges som nestleder. Etter forslag om at årsmøtet ikke kunne velge nestleder siden kandidat til ny leder ikke var til stede, ble Aage ført opp som vanlig styremedlem. Auroras styre kan etter vedtektene ha et styre på maks 7 medlemmer. Liv Solberg, som valgkomiteen hadde foreslått som nytt styremedlem, ble deretter ført opp som varamedlem.

Valgkomiteens forslag på nytt styre, justert av benkeforslaget, ble stemt over under ett, og enstemmig valgt.


Valgkomiteens forslag på fem varamedlemmer, gjenvalg av tre og forslag på to nye varamedlemmer, ble deretter presentert. Valgkomiteens forslag om varamedlemmer etter ikke-prioritert rekkefølge, ble utfordret av forslag på varamedlemmer i nummeret rekkefølge.  Varamedlemmer etter ikke-prioritret rekkefølge ble vedtatt mot fire stemmer, og de seks varamedlemmene , som ble stemt over under ett, er ført opp i en ikke-prioritert rekkefølge. Enstemmig vedtatt.


Ny valgkomite.


Per Overrrein ble utfordret om å være med i ny valgkomite, men betakket seg.

Bjørn Bramann:ble deretter foreslått som nytt medlem av valgkomiteen.

Ny valgkomite ble enstemmig valgt:

Bjørn Bramann, leder

Hildegun Flatabø

Unni Jørgensen.


Styret 2018: (Velges for to år)


Gunn Helen Kristiansen, leder, (ny)             

Henie I. Saric, (ikke på valg), delt sekretær

Helene Stenersen (ny). delt sekretær

Asbjørn Lindh, (ikke på valg)

Farzana Sammer, (ikke på valg),

Kjersti Eggen, (ikke på valg)

Aage Reitan, (gjenvalg),


Varamedlemmer 2018: (Ikke prioritert rekkefølge. Velges for ett år)


Liv Solberg (ny)

Monique Halvorsen, (gjenvalg)

Berit Bryn-Jensen (gjenvalg)

Ellen von Sondern, (gjenvalg)

Per Overrein, (Ny som varamedlem)


Valgkomiteen har ikke forslag på nestleder og kasserer, og vi foreslår at det nye styret gis i fullmakt å konstituere seg selv med nestleder, evt. to nestledere, og kasserer.


Oslo, 27.01.2018


Sekretær:

Siri Lill Thowsen/s………………………....Undertegnere av  protokollen:


Monique Halvorsen..................................


Aage Reitan……………………………......


Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics